• slide_image4
    ИНСПЕКТИРАНЕ
    Проект: BG051PO001-3.2.05
    „Усъвършенстване на системата за инспектиране
    на образованието” по Оперативна програма
    „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”
  • slide_image4
    ИНСПЕКТИРАНЕ
    Апробиране на модела за инспектиране в училищата,
    детските градини и обслужващи звена
    Апробиране на модела за инспектиране в училищата,
    детските градини и обслужващи звена
  • slide_image1
    Постигане на по-висока ефективност на
    образователните услуги
    чрез въвеждане на усъвършенстван модел
    за инспектиране на образованието
    Постигане на по-висока ефективност на
    образователните услуги
    чрез въвеждане на усъвършенстван модел
    за инспектиране на образованието
Последни новини / Категория общи